Regulamin sekcji strzeleckiej

 

REGULAMIN

SEKCJI STRZELECKIEJ WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ŚLĄSK”

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Sekcja Strzelecka zwana w dalszej części Regulaminu „Sekcją” jest jednostką organizacyjną Klubu, działającą na zasadach wewnętrznej autonomii organizacyjno-sportowej i ekonomiczno-finansowej.
 2. Podstawą działania Sekcji jest statut Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Klubem”, uchwały statutowych organów Klubu, zarządzenia Dyrektora Klubu oraz niniejszy Regulamin.

 

Cele Sekcji i sposoby ich realizowania

§ 2.

 1. Pierwszoplanowym celem Sekcji jest prowadzenie działalności na rzecz swoich członków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie strzelectwo sportowe, w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowanie procesu szkolenia z działalnością wychowawczą.
 2. Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

a)     Organizowanie szkolenia sportowego,

b)     Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w planach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

c)     Prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie
i patriotyczne,

d)     Zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu,

e)     Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,

f)      Organizacja szkoleń, kursów związanych ze strzelectwem.

 

Członkostwo

§ 3.

 1. Członkowie sekcji dzielą się na:

a)        Zwyczajnych

b)        Wspierających

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

a)  Osoby fizyczne uprawiające lub wspomagające dyscyplinę sportu:

 • · Zawodnicy biorący udział w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży do 23 roku życia
 • · Zawodnicy po 23 roku życia  członkowie Kadry Narodowej lub kandydaci do niej szkolący się w grupach szkoleniowych prowadzonych przez trenerów klubowych
 • · Inne osoby uprawiające i wspierające dyscyplinę sportu włączone w poczet członków zwyczajnych decyzją Zarządu Sekcji Strzeleckiej za znaczny wkład w działalność sekcji

b)  Pracownicy Klubu po złożeniu deklaracji członkowskiej

c)  Działacze sportowi pełniący funkcje w Sekcji Strzeleckiej lub Klubie

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które złożą deklarację o przynależności do Klubu oraz wniosą coroczny trwały wkład finansowy lub rzeczowy. Wyjątkowo członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, które nie wnoszą trwałego wkładu, ale oddają Klubowi usługi w postaci pracy osobistej lub innych świadczeń.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Od opłacania składek zwolnieni są pracownicy oraz działacze pełniący funkcje w Klubie lub Sekcji.

 

Władze sekcji

§ 4.

Władzami sekcji strzeleckiej są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Sekcji

2. Zarząd Sekcji

 

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Członków Sekcji zbiera się raz na 4 lata.

 

§ 6.

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji:

1. Wybiera Zarząd Sekcji.

2. Ustala główne kierunki działalności sekcji.

 

§ 7.

1. Zarząd Sekcji składa się z 3-8 członków, z tego minimum ½ wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji, a pozostałych może powołać – na wniosek Zarządu Sekcji – Zarząd Klubu spośród członków zwyczajnych.

2. Zarząd Sekcji wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

 

§ 8.

1. Zarząd Sekcji:

a)    Ustala perspektywiczne i roczne plany działalności organizacyjno-szkoleniowej sekcji, zgodnie z przyjętymi okresowymi planami i polityką sportową Klubu

b)    Nadzoruje realizację ustalonych i zatwierdzonych planów pracy sekcji

c)    Składa sprawozdanie z działalności sekcji Walnemu Zgromadzeniu Członków Sekcji – raz na 4 lata, podejmuje decyzje w sprawach działalności sekcji nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji lub władz Klubu

d)    Powołuje i odwołuje Kierownika Sekcji, z zastrzeżeniem ust. 2.

e)    Ustala wysokość składki członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

f)     Prowadzi okresową analizę opłacania składek członkowskich

g)    Nawiązuje współpracę ze szkołami i innymi organizacjami w celu pozyskania kandydatów do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

h)   Wnioskuje w sprawach wyróżnień lub kar dla członków Sekcji

i)     Przeprowadza okresowe analizy osiąganych wyników sportowych przez członków Sekcji

j)      Popularyzuje osiągnięcia sportowe Sekcji

2. Dla ważności postanowień ust. 1 pkt d) i e) wymagana jest akceptacja Zarządu Klubu.

 

 

§ 9.

 1. Sekcję na zewnątrz reprezentuje Prezes lub osoba upoważniona przez Zarząd Sekcji.
 2. Prezes Sekcji kieruje całokształtem działalności Zarządu Sekcji oraz nadzoruje działalność Sekcji.
 3. Wiceprezes Sekcji zastępuje Prezesa Sekcji w wykonywaniu jego obowiązków.

 

§ 10.

Do zadań Kierownika Sekcji należy:

 1. Organizowanie procesu szkoleniowego w Sekcji.
 2. Sprawuje nadzór nad organizacją naboru do grup szkolenia podstawowego.
 3. Przygotowywanie dla Zarządu Sekcji projektu planu rzeczowo-finansowego.
 4. Organizuje i nadzoruje pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na zabezpieczenie planu finansowego Sekcji oraz działalność statutową Sekcji.
 5. Informowanie Zarządu Sekcji o stanie realizacji planów i zadań szkoleniowo-sportowych.
 6. Organizowanie i nadzorowanie procesu opłacania; składek członkowskich, darowizn i wnoszenia trwałego wkładu finansowego.

 

Gospodarka materiałowo–finansowa Sekcji

§ 11.

Gospodarka materiałowo–finansowa Sekcji realizowana jest zgodnie z planem finansowym, zatwierdzonym przez Zarząd Klubu według zasad gospodarki finansowej Klubu.

 

Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. Nadzór nad całokształtem działalności Sekcji sprawuje Zarząd Klubu.
 2. Zarząd Klubu może zlecić Sekcji, do realizacji, zadania wynikające z celów statutowych Klubu.
 3. Zarząd Klubu uprawniony jest do zmiany lub uchylenia każdej uchwały Zarządu Sekcji – w przypadku jej niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym albo statutem Klubu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia statutu Klubu.